Normování - Aplikace pro rychlé zpracování norem - Zavedení úkolové mzdy

Mob:     +420 739 086 812

E-mail:   info@rytmuscz.cz

  COPYRIGHT©2014-2018 RYTMUS
            WEBDESING:v.landa
O NÁS
KONTAKT
CENÍK
KURZ NORMOVÁNÍ
E-SHOP
LICENČNÍ SMLOUVA
REFERENCE


= zpět =

Licenční smlouvaLicenční smlouva
číslo:
Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, mezi:
Rytmus-Václav Landa
se sídlem: Chomutovská 1288, 432 01 KADAŇ
IČ:13944576
Zastoupený: Václavem Landou
dále jen „poskytovatel licence

a

…………………………………………………………………….

se sídlem:…………………………………………………………

IČ: ……………………….

Zastoupený: ………………………………………………......
dále jen „nabyvatel licence

Čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je aplikace RYTMUS 1.0.1. (dále jen „aplikace“), která byla nabyvateli licence poskytnuta na základě předchozí žádosti. Jedná se o aplikaci, která slouží k vyhodnocení dat v oblasti normování práce.
Na základě této licenční smlouvy se udělují následující práva: Aplikaci může nabyvatel licence instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jiným způsobem užívat (dále jen “užívat“), a pouze na tolika počítačích a způsobem, který odpovídá typu licence udělené nabyvateli licence.


Čl. 2. UZAVŘENÍ A PODMÍNKY POSKYTNUTÍ LICENCE

1) Licenční smlouva o užívání aplikace RYTMUS 1.0.1. je uzavřena:
  
    a) doručením instalačního balíčku (instalační médium, manuál aplikace, licenční smlouva) Českou  
        poštou nebo přepravní společností
  
    b) otevřením obalu s instalačním médiem, instalací aplikace
   
    c) písemným uzavřením licenční smlouvy v sídle nabyvatele licence

2) Licence se poskytuje jako licence nevýhradní.


Čl. 3. ODMĚNA

Nabyvatel licence zaplatí poskytovateli licence úplatu ve stanovené výši dle platného ceníku firmy Rytmus-Václav Landa, uvedeného na webové stránce: http://rytmuscz.cz/e_shop.html .  Jako doklad o zaplacení úplaty, bude vystaven nabyvateli licence podrobný daňový doklad.Čl. 4. ROZSAH A OMEZENÍ LICENCE

1) Množstevní rozsah: Licence se poskytuje na  ………… evidovaných počítačů. Nelze evidovat více počítačů, než je zakoupená licence.
2) Časový rozsah licence: Časový rozsah licence je neomezen, pokud se nabyvatel licence s poskytovatelem licence nedohodne v licenční smlouvě jinak.


Nabyvatel licence není oprávněn bez výslovného souhlasu poskytovatele licence udělit podlicenci ani práva k aplikaci postoupit, a to ani osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ust. § 66a obchodního zákoníku.


Čl. 5. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV POSKYTOVATELE

1) Aplikace jako autorské dílo požívá ochrany zejména autorského zákona(z. č. 121/2000 Sb.) a trestního zákoníku (z. č. 40/2009 Sb.) a nabyvatel licence je oprávněn jej použít v rozsahu a způsobem vyplývajícím z uzavřené licenční smlouvy.

2) Uživatel nesmí provádět úpravu, zpracování, překlad, zpětnou analýzu, dekompilaci a převod ze zdrojového kódu aplikace, a to ani za účelem odstranění vad či zajištění interoperability ve smyslu  ust. § 66 autorského zákona.

3) Nabyvatel licence si smí pořídit záložní kopii instalačních médií. Tuto záložní kopii smí nabyvatel licence použít výhradně k archivním – instalačním účelům, a to jen v případě že nebude možné použít originální instalační médium z důvodů destrukce nebo jiné fyzické likvidace média.

4) Nabyvatel licence je povinen zabezpečit aplikaci i případné záložní kopie aplikace (Čl. 5 odst. 3) proti ztrátě, odcizení či zneužití třetími osobami. Při odcizení, zničení, ztrátě nebo vyčerpání počtu instalací vyplývajících z této licenční smlouvy nemá nabyvatel licence nárok na bezplatné dodání nových aplikací.

5) Nabyvatel licence není oprávněn aplikaci rozmnožovat za účelem jeho rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal poskytovatel licence předchozí výslovný souhlas. Nabyvatel licence rovněž není oprávněn překročit množstevní rozsah licence sjednaný v této licenční smlouvě.

6) Poskytovatel licence má v případě zásahu nabyvatele licence (včetně jeho zaměstnanců) do jeho autorských práv k aplikaci zejména nároky vyplývající z autorského zákona, především nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití aplikace a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

7) V případě závažného neoprávněného zásahu nabyvatele licence do autorských práv k aplikaci je poskytovatel licence oprávněn odstoupit od uzavřené licenční smlouvy s nabyvatelem licence, který je v takovém případě povinen zničit případné rozmnoženiny aplikace, zdržet se jakéhokoliv jeho užívání a odstranit aplikaci ze svého hardware, popř. z hardware jiných osob, kde je aplikace instalována. Za zvlášť závažný zásah do autorských práv k aplikaci se považuje zejména skutečnost, kdy nabyvatel licence prokazatelně poruší jakýmkoliv způsobem podmínky licence a neodstraní v přiměřené lhůtě následek takového neoprávněného zásahu ani přes písemné upozornění doručené mu poskytovatelem licence. Odstoupí-li poskytovatel licence od licenční smlouvy pro závažný zásah nabyvatele licence do autorských práv k aplikaci, má právo si ponechat v plné výši peněžní částku uhrazenou nabyvatelem licence jako odměna za poskytnutí licence (popř. licenční poplatky) za aplikaci; nároky poskytovatele licence dle Čl. 5 odst. 6 ani nárok na prokázanou náhradu škody není tímto ujednáním dotčen.


Čl. 6. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1) Záruční doba je 24V měsíců od převzetí aplikace. Místem uplatnění záruky je korespondenční adresa poskytovatele licence. Záruka se vztahuje:

a) na výrobní vady médií a příruček, které budou v rámci záruky vyměněny

b) na bezvadný chod aplikace, čímž se rozumí řádný chod aplikace v souladu s dokumentací, a to v  systémovém prostředí Microsoft Excel. Vady zaviněné poskytovatelem licence budou v rámci záruční doby řešeny bezplatným zasláním nového média s aplikací se stejným licenčním číslem.

2) Nabyvatel licence je povinen oznámit poskytovateli licence vady aplikace do 7 dnů od jejich zjištění spolu s popisem vady, písemně na korespondenční adresu poskytovatele licence nebo na email:   info@rytmuscz.cz .


Čl. 7. UKONČENÍ LICENCE

1) Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem jejího písemného uzavření nebo dnem, kdy nabyvateli licence bylo doručeno instalační CD (Čl.2). Pokud není stanoveno ve smlouvě jinak, uzavírá se licenční smlouva na dobu určitou, a to na 1 rok od data účinnosti platnosti licenční smlouvy.

2) Tuto licenční smlouvu lze zrušit písemnou dohodou mezi poskytovatelem licence a nabyvatelem licence.

3) V případě kdy dojde nabyvatelem licence k porušení této licenční smlouvy a/nebo autorských práv k aplikaci RYTMUS 1.0.1. a/nebo k jinému podstatnému porušení povinností nabyvatele licence, je poskytovatel licence oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení nabyvateli licence. Odstoupení od této licenční smlouvy není dotčeno právo poskytovatele licence na zaplacení ceny licence, ani nárok na náhradu škody.

4) Dnem zániku licenční smlouvy končí veškerá práva užití aplikace RYTMUS 1.0.1. poskytnutá nabyvateli licence. V takovém případě musí nabyvatel licence nejpozději v den ukončení práva k užití ze všech počítačů zcela odstranit všechny instalace aplikace RYTMUS 1. 0. 1. .


Čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) V případě, že by některé ustanovení těchto licenčních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí této Licenční smlouvy.

2) Veškeré písemnosti určené společnosti Rytmus-Václav Landa v souvislosti s touto licenční smlouvou anebo se záruční podmínkou, je nabyvatel licence povinen posílat výhradně na korespondenční adresu:  Rytmus – Václav Landa, Šafaříkova 2526, 440 01 Louny nebo elektronickou poštou na adresu: info@rytmuscz.cz .

V ………………………………….                                                     Dne ………………………………


   
……………………………………..                                                   ……………………………………
      za poskytovatele licence                                                                   za nabyvatele licence
          Václav  L a n d a